Hình ảnh tác nghiệp của phóng viên thể thao giải xe đạp toàn quốc về Nông Thôn lần 24

Hình ảnh tác nghiệp của phóng viên thể thao giải xe đạp toàn quốc về Nông Thôn lần 24.

THĐT