Dấu ấn chặng 7-8 giải đua xe đạp toàn quốc về Nông Thôn lần thứ 24

Dấu ấn chặng 7-8 giải đua xe đạp toàn quốc về Nông Thôn lần thứ 24.
Ban ĐN&TT