Chặng cuối giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn lần thứ 24

Chặng cuối giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn lần thứ 24 tranh Cúp Gạo "Hạt Ngọc Trời" năm 2019.
 
THST