Lộc Trời công bố thông tin BC tài chính năm 2018

LTG công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán theo file đính kèm, gồm: