Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Quí 1/2019

LTG công bố báo cáo tài chính và công văn giải trình biến động lợi nhuận của Quí 1 năm 2019. Tài liệu đính kèm.