LTG công bố thông tin doanh nghiệp thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

Ngày 12/07/2019, LTG đã ký Hợp đồng với doanh nghiệp thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. Chi tiết theo file đính kèm.