LTG công bố truy thu thuế năm 2018

Thông tin truy thu thuế năm 2018. Chi tiết.