Quyết định Nhân sự về việc Miễn nhiệm Chức danh Giám đốc Tài chính với ông Phan Bá Ngọc Phương