Công văn gia hạn công bố BCTC quý 1/2018

Công văn của Ủy ban chứng khoán chấp thuận gia hạn công bố BCTC quý 1/2018. Xem file đính kèm.