Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Lộc Trời công bố thông tin thành viên Ban kiểm soát. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.