LTG công bố quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

LTG công bố quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Văn bản Quyết định miễn nhiệm tại đây.