công bố thông tin hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LTG công bố thông tin hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2018. Tải về tài liệu đính kèm.