Công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LTG công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung tài liệu chi tiết