Sở giao dịch CK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung

Sở giao dịch CK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 2017. Chi tiết.