Lộc Trời công bố Báo cáo giao dịch CP của cổ đông lớn.

Cổ đông lớn giao dịch cổ phiếu LTG làm thay đổi tỉ lệ sở hữu. Chi tiết.