Lộc Trời thành lập chi nhánh mới

LTG công bố Nghị quyết thành lập chi nhánh Bình Thuận. Chi tiết.