Nghị quyết và Thông báo điều chỉnh ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

LTG thông báo Nghị quyết và Thông báo điều chỉnh ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Chi tiết.