UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC LTG Quý 1/2019

UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC LTG Quý 1/2019. Chi tiết.