Thông tin từ nhiệm của thành viên HĐQT

Ngày 20/05/2019, LTG nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Chi tiết theo file đính kèm