Công bố thông tin thay đổi cổ đông lớn

Ngày 01/7/2019, LTG nhận được báo cáo của cổ đông lớn về thông tin sở hữu cổ phiếu. 
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn.