Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.