HSC tiếp tục duy trì đánh giá khả quan đối với LTG

"LTG là công ty nông nghiệp được quản lý tốt, có tầm nhìn và nội lực mạnh mẽ trong việc đổi mới chính mình để duy trì tăng trưởng và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam." Chi tiết báo cáo đánh giá của HSC, vui lòng xem file đính kèm.