Chuyên canh hữu cơ - Hướng đi bền vững cho sầu riêng Tiền Giang

Trong những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của Tiền Giang tăng cả chất lượng và số lượng. Việc phát triển trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ đã đem lại nhiều lợi ích cho nông dân, như nâng cao giá trị kinh tế, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái. Là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất cả nước, tỉnh Tiền Giang đang xây dựng vùng trồng chuyên canh sầu riêng chất lượng cao gắn với giải quyết đầu ra ổn định cho nông sản chủ lực, nông dân hưởng lợi và nông nghiệp – nông thôn thay đổi một cách tích cực.
Nguồn: Truyền hình Quốc Hội