Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Lựa chọn đặt trách nhiệm xã hội lên trên lợi nhuận thông thường đã là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trên thế giới và đạt được nhiều hiệu quả. Tại Việt Nam, doanh nghiệp xã hội mới được định danh ở Ðiều 10 trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014. Ðây được coi là thành tựu, cho thấy sự ghi nhận của Nhà nước với vai trò của DNXH trong nền kinh tế. Những năm qua, số lượng doanh nghiệp Việt Nam gia tăng nhiều, trong đó số lượng doanh nghiệp tạo tác động xã hội chiếm 3 - 5%. Nhận thức tầm ảnh hưởng, mục tiêu xã hội của mô hình doanh nghiệp xã hội này cần được nhân rộng, Câu lạc bộ Doanh nhân và Quản trị quyết định thành lập một doanh nghiệp xã hội mang tên Công ty Cổ phần Doanh nhân và quản trị.
 

 
Truyền hình Quốc Hội