GIỐNG BẮP LAI B.9034

ĐẶC TÍNH:
  • Sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh và chịu hạn tốt.
  • Chống chịu tốt trong điều kiện canh tác khó khăn.
  • Cho các vùng khó khăn ở Miền Núi Phía Bắc và Tây Nguyên.
  • Thời gian sinh trưởng:(tùy  thời vụ):
    + Miền Bắc: Vụ ĐX: 105 -110 ngày. Vụ Hè Thu: 92-95 ngày.
    + Miền Nam: Vụ ĐX: 100 – 105 ngày. Vụ Hè Thu: 90 -95 ngày.
  • Tiềm năng năng suất cao: 11-13 tấn/ha. Năng suất rất ổn định.
  • Bắp to,hạt dạng đá, màu vàng cam rất đẹp.