PHÂN BÓN LÁ VI LƯỢNG CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VITAZYME