Thư của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời gửi đến Quý cổ đông