Thông báo mời thầu (16.3.2022) - Cung cấp dịch vụ bảo hiểm tai nạn & sức khỏe cho CBCNV năm 2022

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị.

Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm:

Trân trọng,