Thông báo mời thầu (19.3.2022) - Bán thanh lý máy phát điện và Chào mua máy phát điện

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị.
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm: Trân trọng,