Thông báo mời thầu (19.3.2022) – Chào giá cung cấp xe và Mẫu báo giá

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị.
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm: Trân trọng,