Thông báo mời thầu (24.04.2023) – Cung cấp máy tính cho Tập đoàn Lộc Trời


Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xin thông báo mời thầu đến các đơn vị tham gia chào thầu cung cấp máy tính cho Tập đoàn Lộc Trời.
 
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm: