Thông báo mời thầu (21.02.2024) – Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe của CBNV Tập đoàn Lộc Trời năm 2024

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xin thông báo đến các đơn vị tham gia chào giá Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe của CBNV Tập đoàn Lộc Trời năm 2024. 
 
Vui lòng tham khảo thông tin và các biểu mẫu đính kèm:
 
Thư mời chào giá Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe của CBNV Tập đoàn Lộc Trời năm 2024.

Mẫu thư bảo lãnh dự thầu


Trân trọng,